مرور

تصویر

ویژگی های یک هدف گذاری عالی – قسمت اول ( هدف گذاری اسمارت )

همه ی ما با اهمیت هدفگذاری آشنا هستیم و کمابیش مطالبی را در این مورد یاد گرفته ایم...میدانیم که هدف خوب است!...باید در زندگی هدف داشته باشیم و از این دست حرفها...اما یک هدف خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟در این سری مقالات…