مرور برچسب

صمیمیت با شریک زندگی

صدای ترس: احساسات ناخوشایند ناشی از اعتقاد به این که کسی یا چیزی خطرناک بوده، احتمالاً موجب درد و یا تهدید است.صدای صمیمت: دقیقاً بر عکس صدای ترسخوب، اما هیچ کدام از آنها کامل نیست. ترس از واقعیت مریام وبستر (Merriam-Webster) گرفته شده، در حالی که صمیمیت از واقعیت روابط انسانی گرفته شده است.…
ادامه مطلب ...