مرور برچسب

داوطلبی در پروژه‌های سخت

۵ گام برای قرار گرفتن در رادار مدیر عامل محل کارتان (از جهت مثبت!)

در دنیای مدیر عامل های سازمان‌ها، کار سخت مهم است، اما نتایج مهمتر از آن است.مدیر عامل‌ها مسئولیت بیشتری از نیروی کاری متحرک در سازمان خود را دارند. هدایت کارکنان، نظارت بر عملیات، مدیریت امور مالی و موارد دیگر. به عبارت دیگر، آنها…