مرور برچسب

داستان کارآفرینان

کارآفرین برتر ایرانی دکتر صدر هاشمی نژاد

آیا آنان که پولدارند، از اول پولدار بوده اند؟آیا پول و موفقیت ساده به دست می‌آید؟آیا به سادگی می توان سوار بر بنز و پورشه شد؟!موضوع این است که رسیدن به موفقیت تلاش می‌خواهد ومقاومت. جربزه می خواهدوجسارت والبته هوشمندی.لذا…

شکست های مشهور و چگونگی بازگشت از آنها از زبان ۴ کارآفرین

پیش بینی موفقیت بدون شکست مانند درخواست رنگین کمان بدون باران است. شما باید یک شکست را تحمل کنید، قبل از اینکه موفقیت را دریافت کنید.با هر فرد موفقی که صحبت کنید، او نیز همین حرفها را به شما می‌گوید. کارآفرینان موفق به احتمال زیاد به…