مرور برچسب

تولیدثروت

کارآفرین برتر ایرانی دکتر صدر هاشمی نژاد

آیا آنان که پولدارند، از اول پولدار بوده اند؟آیا پول و موفقیت ساده به دست می‌آید؟آیا به سادگی می توان سوار بر بنز و پورشه شد؟!موضوع این است که رسیدن به موفقیت تلاش می‌خواهد ومقاومت. جربزه می خواهدوجسارت والبته هوشمندی.لذا…