مرور برچسب

اصل KPIها

مدیریت عملکرد و KPI ها

در تمامی سازمان‌ها همیشه فشار ثابت برای دستیابی به اهداف عملکرد، دستیابی به سطوح عملکردی بالاتر و اطمینان از این است که کار مردم از اهداف سازمان حمایت می‌کند و آنها را به جلو می‌برد، وجود دارد. مدیریت عملکرد فرآیندی است که برای مدیریت…