مرور برچسب

اثرمرکب

برای رسیدن به موفقیت ؛اثرمرکب را بخوانید!

کتاب اثر مرکب و مضمون و هدف گذاری آن به نحوی است که هر مخاطبی در هر قشر و سن و شغل و حرفه ای بتواند به فراخور نیازش از آن بهرمند شود و برای موفقیت و تداوم موفقیت به آن نیازمند باشد. تا آنجا که نویسنده در مقدمه کتاب ادعایی بزرگ می‌کند و…